ประวัติสหกรณ์
Posted: admin Date: 2008-05-02 13:22:51
IP: 127.0.0.1
 
 
 
 
 
 

   

 

ประวัติสหกรณ์

                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2529 โดยผู้จัดตั้ง คือ น.พ.สกนต์ วงค์ไทย นายแพทย์สาธารณสุขเพชรบุรี เป็นผู้ริเริ่ม
โดยมี ผศ.สุวิทย์ เปียผ่อง จากสถาบันราชภัฎเพชรบุรี เป็นผู้ให้การสนับสนุนในครั้งแรกได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเครดิตยูเนียนสาธารณสุขเพชรบุรี ทั้งนี้เนื่องจากท่าน น.พ.สกนต์ วงค์ไทย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในด้านสวัสดิการต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาการกู้เงินนอกระบบ ดอกเบี้ยแพง
จึงได้แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบ และร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งเป็นเครดิตยูเนียนขึ้น ในการประชุมครั้งนั้นที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 16 คน
โดยที่ประชุมได้คัดเลือกให้นายระยอง อ่วมอุ่ม เป็นเหรัญญิก น.พ.สกนต์ วงค์ไทย เป็นประธานกรรมการเปิดรับสมัคร ในครั้งแรกเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2519  
มีเจ้าหน้าที่สมัครเป็นสมาชิก 66 คน มีทุนเรือนหุ้นเดือนแรก 6,600 บาท ได้รับสมาชิกอยู่ 6 เดือน มีทุนเรือนหุ้น 39,600 บาท จึงได้จัดทำระเบียบว่าด้วยการกู้ยืม
และข้อบังคับของกลุ่มขึ้น โดยให้สมาชิกกู้สามัญได้ ไม่เกิน 3,000 บาท กู้ฉุกเฉินได้ 1,000 บาท ระยะเวลาส่งคืนสามัญ 12 เดือน ฉุกเฉิน 2 เดือน การดำเนินการเป็นกลุ่ม
เครดิตยูเนียนประมาณ 10 ปี มีเงินเรือนหุ้นประมาณ 10 ล้านบาท จึงได้ขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2529
และได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ์ ให้ดำเนินการได้ ในการดำเนินการในระยะแรกมีปัญหามากมาย เนื่องจากคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และประสบการณ์
ทางด้านสหกรณ์ จึงต้องอาศัยสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี และกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษามาตลอดจนถึงปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 27 มีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 1,034,539,944.96 บาท มีสมาชิก 3,060 คน การดำเนินการประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง
ทำให้สมาชิก ได้รับสวัสดิการพอสมควร ซึ่งคิดว่าสหกรณ์จะเจริญกว่าหน้าต่อไป


ดาวห์โหลดข้อมุลเพิ่มเติม  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม