เรื่องประกาศจาก ฌกส ชุมนุมสหกรณ์
Posted: admin Date: 2012-10-16 09:37:00
IP: 171.4.35.71
 
 
 
 
 
 

   
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
วันที่เปิดรับสมัคร 1 ถึง 20 ธ.ค. 2561 ค่าสมัคร 20 บาท ค่าบำรุง 20 บาท ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท
อายุผู้สมัคร ไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ได้รับความคุ้มครอง วันที่ 1 มกราคม 2562
สมาชิกที่เสียชีวิต ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561
ผู้รับเงินสงเคราะห์ศพหรือทายาทได้รับเงินสงเคราะห์ศพยังไม่หักค่าใช้จ่ายตามกฎหมายประมาณ 600,000 บาท