บริการกู้ฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์
Posted: admin Date: 2012-09-03 16:39:00
IP: 125.27.157.139
 
 
 
 
 
 

   

นวัตกรรมการบริการใหม่ของสหกรณ์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาของท่านสมาชิกที่ไม่สามารถเดินทางมากู้ฉุกเฉิน เนื่องจากระยะทางไกลหรือติดภาระกิจเร่งด่วน สหกรณ์ฯได้เปิดการให้กูุุ้ฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์ เพียงท่านสมาชิกทำสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียนไว้กับสหกรณ์ฯ เมื่อท่านสมาชิกมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนท่านสมาชิกสามารถโทรศัพท์เพื่อกู้ฉุกเฉินได้ที่เบอร์ 032-400212 ต่อ 11  สหกรณ์ฯจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนของท่านสมาชิกดาวห์โหลดข้อมุลเพิ่มเติม  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม