ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด
Posted: admin Date: 2008-05-02 14:03:14
IP: 127.0.0.1
 
 
   

ระเบียบ บังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด

1
พระราชบัญญัติสหกรณ์
2
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด
3
ข้อบังคับสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด
4
ระเบียบทุนสาธารณประโยชน์-กองทุนต่างๆ
5
ระเบียบรวมระเบียบเงินฝาก
6
ระเบียบสมาชิก-การปฏิบัติงาน
7
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้กู้เงินสามัญและฉุกเฉิน 
8
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อซื้อจักรยานยนต์ พ.ศ. 2551
9
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อซื้อรถยนต์ พ.ศ.2554
10
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญสวัสดิการสมาชิกเพื่อติดตั้งก๊าซ พ.ศ. 2553
11
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญสวัสดิการธนวัฎ พ.ศ. 2555
12
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญสวัสดิการสมาชิกเพื่อซื้อกล้องถ่ายรูป พ.ศ. 2553
13
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2555
14
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญสวัสดิการสมาชิกเพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ พ.ศ. 2553
15
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญสวัสดิการสมาชิกเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2553
15
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญสวัสดิการสมาชิกเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555
16
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อสำรองค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2551
17
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2555
18
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ. 2559
19
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อที่ดิน พ.ศ. 2561
20
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2544
21
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการกู้ยืมเงินโดยวิธีออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2542
22
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558
23
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2559

 ดาวห์โหลดข้อมุลเพิ่มเติม  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม