เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์
1.25%
ออมทรัพย์ ATM
2.10%
ออมทรัพย์พิเศษ
2.60%
ออมทรัพย์สินเพิ่มพูน
ฝากจำนวนเท่ากันทุกเดือน
ระยะเวลา 2 ปี ถึง 5 ปี
3.50%
เงินฝากประจำ
ประจำ 6 เดือน
3.25%
ประจำ 12 เดือน
3.50%
ประจำ 24 เดือน
3.75%
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560

 


ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
5.75%
เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน
5.75%
เงินกู้ฉุกเฉิน(สมทบ)
5.75%
เงินกู้ฉุกเฉินเปิดเทอม
4.00%
เงินกู้สามัญ
 
เงินกู้สามัญ 72 งวด
6.40%
เงินกู้สามัญ 120 งวด
6.40%
(คงต้น/คงยอด)
 
เงินกู้สามัญ A.T.M.
6.40%
เงินกู้สามัญ(สมทบ)
6.40%
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.65%
เงินกู้พิเศษ
 
เงินกู้พิเศษพาหนะ
6.75%
เงินกู้พิเศษการลงทุน
6.75%
เงินกู้พิเศษสานฝัน
6.40%
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 30 ปี)
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 15 ปี)
5.15%
5.15%
เงินกู้เคหะ (บ้านเก่า)
เงินกู้เคหะ (ซื้อที่ดิน/ไถ่ถอน)
6.00%
6.40%
เงินกู้เคหะ (ที่ดินบิดา,มารดา)
6.40%
เงินกู้เคหะ(แปลงสินทรัพย์เป็นทุน)
6.40%
เงินกู้สวัสดิการ
 
เงินกู้สวัสดิการคอมพิวเตอร์
6.15%
เงินกู้สวัสดิการรถจักรยานยนต์
6.15%
เงินกู้สวัสดิการรถยนต์ (เก่า,ใหม่)
6.15%
เงินกู้สวัสดิการธนวัฏ
6.15%
เงินกู้สวัสดิการค่ารักษา
6.15%
เงินกู้สวัสดิการการศึกษา
6.15%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
โทรศัพท์มือถือ
6.15%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
เครื่องปรับอากาศ
6.15%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อกล้อง
6.15%
เงินกู้สวัสดิการ LPG/NGV
6.15%
 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560

 

 

 
 
 
  Image  
 
สหกรณ์ฯ แจ้งโอนเงิน

สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินค่าของชำร่วยคนละ 400 บาท เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เข้าบัญชีออมทรัย์ ATM และสำหรับสมาชิกอาวุโส สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสเข้าบัญชีสวัสดิการสมาชิก ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ

 
 
 
 
  Image  
 
โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด

 

 
  Image  
 
ใบประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2561

 
  Image  
 
ตารางกำหนดการรับสมัครสมาชิก กสธท.ปี 2561

 
 
 
  Image  
 
ประกาศจากสมาคมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 
  Image  
 
เรื่องประกาศจาก ฌกส สาธารณสุขไทย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขไทย(สสธท.)
วันที่เปิดรับสมัคร 1 ถึง 20 ธ.ค. 2561 ค่าสมัคร 20 บาท ค่าบำรุง 20 บาท ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท
อายุผู้สมัคร ไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ได้รับความคุ้มครอง วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
สมาชิกที่เสียชีวิต ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561
ผู้รับเงินสงเคราะห์ศพหรือทายาทได้รับเงินสงเคราะห์ศพประมาณ 1,000,000 บาท
 
 
  Image  
 
เรื่องประกาศจาก ฌกส ชุมนุมสหกรณ์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
วันที่เปิดรับสมัคร 1 ถึง 20 ธ.ค. 2561 ค่าสมัคร 20 บาท ค่าบำรุง 20 บาท ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท
อายุผู้สมัคร ไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ได้รับความคุ้มครอง วันที่ 1 มกราคม 2562
สมาชิกที่เสียชีวิต ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561
ผู้รับเงินสงเคราะห์ศพหรือทายาทได้รับเงินสงเคราะห์ศพยังไม่หักค่าใช้จ่ายตามกฎหมายประมาณ 600,000 บาท
 
   
 
 
   
 
รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2561
 
   
 
รับดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง
 
   
 
เยี่ยมสมาชิกอาวุโสปี 2561
 
   
 
อบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้ด้านสหกรณ์
 
   
 
รับรางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น
 
   
 
ทำบุญวันเกิดสหกรณ์ ฯ และมอบเงินสวัสดิการรายปี 2561
 
   
 
สหกรณ์ ฯ ศึกษาดูงาน สอ.สาธารณสุขลำปางและพร้อมจัดอบรมให้ความรู้กับสมาชิก ปี 2561
 
   
 
โครงการปันน้ำใจสหกรณ์ฯ สู่เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ปี 2561
 
   
 
สหกรณ์ ฯ รับโล่ 100 สหกรณ์ ฯ ดีเด่น
 
   
 
ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลบ้านลาด ปี 2561
 
รหัสสมาชิก
รหัสผ่าน
 
รายงานกิจการประจำปี 2561
แบบฟอร์ขอเปลี่ยนแปลงการชำหนี้เงินกู้
ใบประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2561
แผนยุทธศาสตร์ ทบทวนแผนระหว่างปี 2561 - 2563
คู่มือสมาชิก ปี 2561
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แผนจัดการบริหารความเสี่ยง
ผังงานเจ้าหน้าที่
คู่มือการร้องเรียนของสหกรณ์
แผนการควบคุมภายใน สอ.สธ.พบ. ปี 2561
คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สอ.สธ.พบ 61
แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเว็ปไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน(สมทบ)
คำขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้ (พิมพ์หน้าที่ 8-9 ตามจำนวนผู้ค้ำประกัน)
 
 
  แผนที่กรุงเทพมหานคร
  เส้นทางเดินรถ ขสมก
  ตรวจสอบสภาพการจราจร กทม.
  ราคาน้ำมันวันนี้
  พยากรณ์อากาศ
  ตารางการบินไทย
  ตารางเวลาเดินรถไฟ
  ค้นหาเบอร์โทรศัพท
  ค้นหารหัสไปรษณีย
  อัตราแลกเปลี่ยนธ. ไทยพาณิชย
  ตรวจสลากรัฐบาล
  ตรวจสลากออมสิน
  ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
  สำนักงานตำรวจแห่งชาต
  เช็คค่าโทร true
  ห้องสมุดกฎหมาย
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดเพชรบุรี
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 
Newspaper
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส
  คม ชัด ลึก
  ข่าวสด
  กรุงเทพธุรกิจ
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  สยามกีฬา
  อ.ส.ม.ท.
   
 
Televisions
  ช่อง 11
  ช่อง 3
  ช่อง 5
  ช่อง 7
  ช่อง 9
   
   
   
   

 

โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ