เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
1.15%
เงินฝากออมทรัพย์ ATM
1.15%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
2.10%
เงินฝากสวัสดิการสมาชิกรายปี
1.15%
เงินฝากเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์
1.15%
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อค้ำประกันเงินกู้
2.50%
เงินฝากออมทรัพย์สินเพิ่มพูน
ฝากจำนวนเท่ากันทุกเดือน
ระยะเวลา 2 ปี ถึง 5 ปี
2.50%
เงินฝากประจำ
ประจำ 6 เดือน
2.10%
ประจำ 12 เดือน
2.10%
ประจำ 24 เดือน
2.10%
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
1.75%
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน รายเดือน
1.75%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน รายปี
1.75%
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563

ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
5.35%
เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน
5.35%
เงินกู้ฉุกเฉิน(สมทบ)
5.35%
เงินกู้ฉุกเฉินเปิดเทอม
4.00%
เงินกู้สามัญ
 
เงินกู้สามัญ 72 งวด
6.05%
เงินกู้สามัญ 120 งวด
6.05%
(คงต้น/คงยอด)
 
เงินกู้สามัญ A.T.M.
6.05%
เงินกู้สามัญ(สมทบ)
6.05%
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.35%
เงินกู้พิเศษ
 
เงินกู้พิเศษพาหนะ
6.75%
เงินกู้พิเศษการลงทุน
6.20%
เงินกู้พิเศษสานฝัน
6.05%
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 30 ปี)
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 15 ปี)
4.85%
4.85%
เงินกู้เคหะ (บ้านเก่า)
เงินกู้เคหะ (ซื้อที่ดิน/ไถ่ถอน)
5.70%
6.05%
เงินกู้เคหะ (ที่ดินบิดา,มารดา)
6.05%
เงินกู้เคหะ(แปลงสินทรัพย์เป็นทุน)
6.05%
เงินกู้สวัสดิการ
 
เงินกู้สวัสดิการคอมพิวเตอร์
6.00%
เงินกู้สวัสดิการรถจักรยานยนต์
6.00%
เงินกู้สวัสดิการรถยนต์ (เก่า,ใหม่)
6.00%
เงินกู้สวัสดิการธนวัฏ
6.00%
เงินกู้สวัสดิการค่ารักษา
6.00%
เงินกู้สวัสดิการการศึกษา
6.00%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
โทรศัพท์มือถือ
6.00%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
เครื่องปรับอากาศ
6.00%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อกล้อง
6.00%
เงินกู้สวัสดิการ LPG/NGV
6.00%
 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

 

 

วันนี้: 27 คน
ทั้งหมด: 105687 คน
 
 
 
 
 
  Image  
 
ใบประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2562

 
  Image  
 
กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
กู้พิเศษเพื่อซื้อบ้านใหม่ - ปลูกบ้านใหม่ วงเงินกู้ได้ไม่เกิน
5,000,000 บาท
กู้พิเศษเพื่อซื้อบ้านเก่า อายุบ้าน 3 ปีขึ้นไป วงเงินกู้ได้ไม่
เกิน 3,000,000 บาท
การผ่อนชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าหุ้น เงินฝากและค่าใช้
จ่ายอื่นใดต่อสหกรณ์รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ  83
ของเงินได้รายเดือน ส่งไม่เกินอายุ 80 ปี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-410065 ต่อ 11
 
  Image  
 
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเว็ปไซต์สหกรณ์
สมาชิกสามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ที่
 
หรือกดโหลดขั้นตอนการสมัคร ตรงนี้ครับ
เพื่อความรวดเร็วในการเข้าดูข้อมูลหลัง
จากท่านสมาชิกสมัครแล้วขอความกรุณา
ติดต่อกลับเพื่อเจ้าหน้าจะได้ทำการอนุมัติ
ให้ท่านสมาชิกเข้าใช้ระบบต่อไป
ติดต่อเบอร์ 032-410065 ต่อ 11
 
 
 
 
  Image  
 
ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทของสหกรณ์ฯ

 
   
 
 
   
 
สวัสดีปีใหม่เครือข่ายสหกรณ์ 2563
 
   
 
สหกรณ์ ฯ รับโล่ 100 สหกรณ์ ฯ ดีเด่น
 
   
 
สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับ ดีเด่น(ขนาดใหญ่)
 
   
 
สหกรณ์ ฯ ประกวดผลงาน นวัตกรรม ระดับระดับประเทศ
 
   
 
สหกรณ์ ฯ ร่วมงานวันเด็ก 2563 อบต.ห้วยลึก
 
รหัสสมาชิก
รหัสผ่าน
  ร่างระเบียบ
 
ร่างระเบียบปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ปี 63
  ข้อบังคับ
 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด ปี 2544
  ระเบียบสมาชิก
 
ระเบียบว่าด้วย สมาชิกสมทบ
ระเบียบว่าด้วย การรับสมัครสมาชิกที่เคยลาออกจากสหกรณ์
ระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ
  ระเบียบเงินกู้
 
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการเพื่อติดตั้งก๊าซ
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการสมาชิกเพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการสมาชิกเพื่อซื้อกล้องถ่ายรูป
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการสมาชิกเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการสมาชิกเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการสมาชิกเพื่อการศึกษา
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญสวัสดิการธนวัฎ
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อสำรองค่ารักษาพยาบาล
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อรถยนต์
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญและสวัสดิการเพื่อซื้อรถจักรยานหรือรถจักรยายยนต์
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้พิเศษ (สานฝัน แปลงสินทรัพย์เป็นทุน)
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อที่ดิน
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
  ระเบียบสวัสดิการ
 
ระเบียบ การให้สวัสดิการสมาชิกที่เจ็บป่วย
ระเบียบ การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการศพสมชิก
ระเบียบว่าด้วย ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสน
ระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิก
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมศึกษาดูงานพร้อมทัศนศึกษา
หนังสือขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์
แบบฟอร์มสัญญากู้เงิน(ผู้ค้ำ 7 คน)
แบบฟอร์มสัญญากู้เงิน(ผู้ค้ำ 3 คน)
แบบฟอร์มสัญญากู้เงิน A.T.M.
แบบฟอร์มหนังสือสัญญากู้ยืมเงินของสหกรณ์ฯ อื่นๆ
หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ฯ อื่นๆ
เอกสารประกอบการรับเงินกู้
ใบประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2562
ใบสมัคร ฌกส ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทสามัญ
ใบสมัคร ฌกส ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทสบทบ
เอกสารแนบท้ายสัญญาเงินกู้ A.T.M.
คำยินยอมคู่สมรสการทำนิติกรรมจำนองที่ดิน
แบบฟอร์มใบลาออกจาก ฌกส สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี
 
 
  แผนที่กรุงเทพมหานคร
  เส้นทางเดินรถ ขสมก
  ตรวจสอบสภาพการจราจร กทม.
  ราคาน้ำมันวันนี้
  พยากรณ์อากาศ
  ตารางการบินไทย
  ตารางเวลาเดินรถไฟ
  ค้นหาเบอร์โทรศัพท
  ค้นหารหัสไปรษณีย
  อัตราแลกเปลี่ยนธ. ไทยพาณิชย
  ตรวจสลากรัฐบาล
  ตรวจสลากออมสิน
  ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
  สำนักงานตำรวจแห่งชาต
  เช็คค่าโทร true
  ห้องสมุดกฎหมาย
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดเพชรบุรี
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 
สมาคมฌาปนกิจ
  ล้าน 1 และ ล้าน 2
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Newspaper
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส
  คม ชัด ลึก
  ข่าวสด
  กรุงเทพธุรกิจ
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  สยามกีฬา
  อ.ส.ม.ท.

 

โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ