เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์
1.50%
ออมทรัพย์ ATM
2.25%
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75%
ออมทรัพย์สินเพิ่มพูน
ฝากจำนวนเท่ากันทุกเดือน
ระยะเวลา 2 ปี ถึง 5 ปี
3.75%
เงินฝากประจำ
ประจำ 3 เดือน
3.50%
ประจำ 6 เดือน
3.75%
ประจำ 12 เดือน
4.00%
ประจำ 24 เดือน
4.25%
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

 


ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
5.75%
เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน
5.75%
เงินกู้ฉุกเฉิน(สมทบ)
5.75%
เงินกู้ฉุกเฉินเปิดเทอม
5.75%
เงินกู้สามัญ
 
เงินกู้สามัญ 72 งวด
6.50%
เงินกู้สามัญ 120 งวด
6.50%
(คงต้น/คงยอด)
 
เงินกู้สามัญ A.T.M.
6.50%
เงินกู้สามัญ(สมทบ)
6.50%
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.75%
เงินกู้พิเศษ
 
เงินกู้พิเศษพาหนะ
6.75%
เงินกู้พิเศษการลงทุน
6.75%
เงินกู้พิเศษสานฝัน
6.50%
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 30 ปี)
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 15 ปี)
5.25%
5.25%
เงินกู้เคหะ (บ้านเก่า)
เงินกู้เคหะ (ซื้อที่ดิน/ไถ่ถอน)
6.00%
6.50%
เงินกู้เคหะ (ที่ดินบิดา,มารดา)
6.50%
เงินกู้เคหะ(แปลงสินทรัพย์เป็นทุน)
6.50%
เงินกู้สวัสดิการ
 
เงินกู้สวัสดิการคอมพิวเตอร์
6.25%
เงินกู้สวัสดิการรถจักรยานยนต์
6.25%
เงินกู้สวัสดิการรถยนต์ (เก่า,ใหม่)
6.25%
เงินกู้สวัสดิการธนวัฏ
6.25%
เงินกู้สวัสดิการค่ารักษา
6.25%
เงินกู้สวัสดิการการศึกษา
6.25%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
โทรศัพท์มือถือ
6.25%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
เครื่องปรับอากาศ
6.25%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อกล้อง
6.25%
เงินกู้สวัสดิการ LPG/NGV
6.25%
 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 
 
 
  Image  
 
สวัสดิการสมาชิก ปี 2560

   สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินสวัสดิการสมาชิก คนละ 1,000 บาท ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ เป็นสมาชิกเกินกว่า 24 เดือน เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดและถอน ได้ตั้งแต่เดือน 22 กุมภาพันธ์ 2560 ครับ

 
 
 
 
  Image  
 
ประกาศหมายเลขผู้สมัคร ประธานกรรมการ กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ

 

 
  Image  
 
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

 
  Image  
 
การรับสมัครกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กสธท.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 คุณสมบัติในการรับสมัครผู้ที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
(กรณีอายุของสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. เกิน 80 ปีคณะกรรมการจะพิจารณาขยายความคุ้มครองให้ถึง 99 ปี)
1. เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย กสธท. จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว รายละ 1,000,000 บาท
โดยกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. จะไม่หักค่าบริหาร
2. สมาชิกถึงแก่กรรมก่อนระยะเวลาที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติรับเป็นสมาชิกหรือถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุการฆ่าตัวตาย
ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีสมาชิกภาพสมบูรณ์ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 
 
  Image  
 
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ

 
  Image  
 
ประกาศ ประมูลเช่าบูทร้านค้าในวันประชุมใหญ่ ปี 2560

 
  Image  
 
เรื่องประกาศจาก ฌกส ชุมนุมสหกรณ์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
วันที่เปิดรับสมัคร 1 ถึง 20 ก.ย. 2560 ค่าสมัคร 20 บาท ค่าบำรุง 20 บาท ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท
อายุผู้สมัคร ไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ได้รับความคุ้มครอง วันที่ 1 ตุลาคม 2560
สมาชิกที่เสียชีวิต ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
ผู้รับเงินสงเคราะห์ศพหรือทายาทได้รับเงินสงเคราะห์ศพยังไม่หักค่าใช้จ่ายตามกฎหมายประมาณ 600,000 บาท
 
   
 
 
   
 
สหกรณ์ ฯ รับเกียรติบัตรและร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
 
   
 
ประธานกรรมการ รับรางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น
 
   
 
ทำบุญวันเกิดสหกรณ์ ฯ และมอบเงินสวัสดิการรายปี 2559
 
   
 
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสหกรณ์เข้าศึกษาดูงาน
 
   
 
สหกรณ์ ฯ รับโล่ 100 สหกรณ์ ฯ ดีเด่น
 
   
 
โครงการถวายเทียน 2560
 
   
 
สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับ ดีเด่น(ขนาดใหญ่)
 
   
 
โครงการสหกรณ์รวมใจ ผลิตดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ
 
   
 
สหกรณ์ ฯ ประกวดผลงาน นวัตกรรม ระดับระดับประเทศ
 
   
 
ร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ทำฝายทดน้ำ
 
รหัสสมาชิก
รหัสผ่าน
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน(สมทบ)
หนังสือขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน
ใบสมัคร กองทุนสวัสดิการสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(กสธท.)
ใบสมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์
แบบฟอร์มสัญญากู้เงิน(ผู้ค้ำ 7 คน)
แบบฟอร์มสัญญากู้เงิน(ผู้ค้ำ 3 คน)
แบบฟอร์มสัญญากู้เงิน A.T.M.
แบบฟอร์มหนังสือสัญญากู้ยืมเงินของสหกรณ์ฯ อื่นๆ
หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ฯ อื่นๆ
เอกสารประกอบการรับเงินกู้
ใบประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2560
ใบสมัคร ฌกส ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทสามัญ
ใบสมัคร ฌกส ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทสบทบ
เอกสารแนบท้ายสัญญาเงินกู้ A.T.M.
 
 
  แผนที่กรุงเทพมหานคร
  เส้นทางเดินรถ ขสมก
  ตรวจสอบสภาพการจราจร กทม.
  ราคาน้ำมันวันนี้
  พยากรณ์อากาศ
  ตารางการบินไทย
  ตารางเวลาเดินรถไฟ
  ค้นหาเบอร์โทรศัพท
  ค้นหารหัสไปรษณีย
  อัตราแลกเปลี่ยนธ. ไทยพาณิชย
  ตรวจสลากรัฐบาล
  ตรวจสลากออมสิน
  ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
  สำนักงานตำรวจแห่งชาต
  เช็คค่าโทร true
  ห้องสมุดกฎหมาย
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดเพชรบุรี
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 
Newspaper
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส
  คม ชัด ลึก
  ข่าวสด
  กรุงเทพธุรกิจ
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  สยามกีฬา
  อ.ส.ม.ท.
   
 
Televisions
  ช่อง 11
  ช่อง 3
  ช่อง 5
  ช่อง 7
  ช่อง 9
   
   
   
   

 

โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ